CMUL
CMUL Online Public Access Catalog
   
Record:   Prev Next
Author กานต์พิชชา กระบี่น้อย
Title การศึกษาสาเหตุการสละสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญาตรี ปีการศึกษา 2554 / กานต์พิชชา กระบี่น้อย, ณรงค์เดช วิโรจน์สกลกุล, อัมภาพันธ์ คันธรส
Imprint เชียงใหม่ : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
Record:   Prev Next

Chiang Mai University Library